Bệnh khớp: Giảm đau vẫn chưa đủ!

Bệnh khớp giảm đau chưa đủ Trong tất cả bệnh khớp, từ viêm khớp dạng thấp cho đến bệnh gút, vấn đề cốt lõi là làm sao giảm đau để trả lại cho bệnh nhân chất lượng của cuộc sống. Nhưng làm thế nào để giảm đau an toàn? Thừa thuốc nhưng vẫn bệnh! Có một điều rõ ràng nghịch lý khi bàn về bệnh khớp....